راهنمای تگ های سایت ساز ایران سی ان بلاگ

کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.

کد توضیح
کدهای عمومی
<-BlogUrl-> نمایش آدرس وبلاگ
<-BlogAndPostTitle-> نمایش عنوان وبلاگ شما به همراه عنوان صفحه ي داخلي
<-BlogTitle-> نمایش عنوان وبلاگ
<-BlogDescription-> نمایش توضیح وبلاگ
<-BlogId-> نمایش شناسه وبلاگ
<-BlogXmlLink-> نمایش آدرس خوراک وبلاگ
<-BlogChatBox-> نمایش چت باکس
<-BlogMailBlock-> نمایش فرم عضویت در خبر نامه
<-BlogCustomHtml-> نمایش اسکریپت های خاص وارد شده در قسمت تنظیمات وبلاگ
<-BlogArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو وبلاگ
<-OnlineVisitors-> نمایش افراد آنلاین
<-TodayVisits-> نمایش بازدید امروز
<-YesterdayVisits-> نمایش بازدید دیروز
<-WeekVisits-> نمایش بازدید هفته قبل
<-MonthVisits-> نمایش بازدید ماه قبل
<-YearVisits-> نمایش بازدید سال قبل
<-AllVisits-> نمایش کل بازدید ها
<-BlogPostsCount-> نمایش تعداد مطالب وبلاگ
<-BlogCommentsCount-> نمایش تعداد نظرات وبلاگ
<-TodayGoogleEntrance-> نمایش تعداد ورودی های امروز وبلاگ
<-YesterdayGoogleEntrance-> نمایش تعداد ورودی های دیروز وبلاگ
<Next_Page_Block><link rel="next" href="<-Next_Page->"></Next_Page_Block> متا تگ نشان دادن صفحه بعدی به مرورگر
<Perv_Page_Block><link rel="prev" href="<-Prev_Page->"></Perv_Page_Block> متا تگ نشان دادن صفحه قبلی به مرورگرتگ های مطالباین تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ ایران سی ان بلاگ قرار گیرند : <IRANCN> TAG </IRANCN>
کد توضیح
بلاک مطالب
<-PostLink-> نمایش آدرس ثابت مطلب
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostContent-> نمایش متن مطلب
<-PostId-> نمایش شناسه مطلب
<-PostAuthor-> نمایش نام نویسنده مطلب
<-PostDate-> نمایش تاریخ ارسال مطلب
<-PostTime-> نمایش ساعت ارسال مطلب
<-PostVoteForm-> نمایش امتیازدهی ستاره ای▆▇█*جدید*█▇▆
<-PostPic-> نمایش لینک تصویر پست
<VBNFPsrc="لینک"> تصویر مطالب بدون تصویر !
<-PostHit-> نمایش تعداد بازدید های مطلب
<BlogExtendedPost>
MORE
</BlogExtendedPost>
هر کدی که بجای واژه MORE در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای "ادامه مطلب" باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای MORE از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a>
<BlogComment>
COMMENT
</BlogComment>
هر کدی که بجای واژه COMMENT در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای بخش نظرات باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای COMMENT از کد زیر استفاده می شود :
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
بلاک موضوعات مطلباین تگ ها جهت نمایش موضوعات مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ ایران سی ان بلاگ قرار گیرند : <IRANCN> TAG </IRANCN>
کد توضیح
بلاک موضوعات مطلب
<BlogPostCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPostCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryId-> نمایش شناسه موضوع
</BlogPostCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPostCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک
برچسب های مطلباین تگ ها جهت نمایش برچسب های مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ ایران سی ان بلاگ قرار گیرند : <IRANCN> TAG </IRANCN>
کد توضیح
بلاک برچسب های مطلب
<BlogPostTagsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPostTags> کد آغاز کننده چرخه
<-TagName-> نمایش نام برچسب
<-TagLink-> نمایش آدرس برچسب
</BlogPostTags> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPostTagsBlock> کد پایان دهنده بلاک
زمینه مطالب مطلباین تگ ها جهت نمایش زمینه های مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ ایران سی ان بلاگ قرار گیرند : <IRANCN> TAG </IRANCN>
کد توضیح
بلاک زمینه های مطلب
<BlogPostCustomFieldBlock id=1> کد آغاز کننده بلاک برای زمینه شماره 1
<-PostCustomField-> کد مقدار زمینه
></BlogPostCustomFieldBlock>
این بلاک برای نمایش تصویر و متن درباره وبلاگ که در بخش تنظیمات وبلاگ موجود هستند بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پروفایل قرار گیرد : <BlogProfile> BLOCK </BlogProfile>
کد توضیح
بلاک درباره وبلاگ
<-BlogAbout-> نمایش متن درباره وبلاگ
<BlogPhoto>
PHOTO
</BlogPhoto>
هر کدی که بجای واژه PHOTO در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که تصویری برای وبلاگ آپلود شده باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای PHOTO از کد زیر استفاده می شود :
<img src="<-BlogPhotoLink->">
<BlogProfileLinkBlock>
LINK
</BlogProfileLinkBlock>
هر کدی که بجای واژه LINK در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که پروفایل مدیر فعال باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای LINK از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر وبلاگ</a>
لازم به ذکر است که دو تگ <-BlogPhotoLink-> (نمایش لینک تصویر وبلاگ) و <-BlogProfileLink-> (نمایش لینک صفحه پروفایل مدیر) باید حتما در بین تگ های ذکر شده قرار بگیرند .
این بلاک برای نمایش نویسندگان وبلاگ بکار برده می شود .
کد توضیح
بلاک نویسندگان
<BlogAuthorsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogAuthors> کد آغاز کننده چرخه
<-AuthorName-> نمایش نام نویسنده
<-AuthorLink-> نمایش آدرس مطالب نویسنده
<-AuthorPosts-> نمایش تعداد مطالب نویسنده
</BlogAuthors> کد پایان دهنده چرخه
</BlogAuthorsBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای نمایش موضوعات وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک موضوعات وبلاگ
<BlogCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryPosts-> نمایش تعداد مطالب موضوع
<-CategoryClass-> نمایش کلاس موضوع
</BlogCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای نمایش پیوندهای وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک پیوندهای وبلاگ
<BlogLinksBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinks> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
</BlogLinks> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinksBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای معرفی وبلاگ شما به دوستان کاربراتون توسط کاربراتون از طریق ایمیل بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک پیشنهاد و معرفی وبلاگ توسط کاربران
<ShareMailBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-ShareMyMail-> نمایش فیلد ایمیل مبدا (کاربر)
<-ShareFriendMail-> نمایش فیلد ایمیل مقصد
<-ShareButton-> نمایش دکمه ارسال
</ShareMailBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای نمایش پیوندهای روزانه وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک پیوندهای روزانه وبلاگ
<BlogLinkDumpBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinkDump> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
<-LinkClicks-> نمایش تعداد کلیک ها بر روی لینک
</BlogLinkDump> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinkDumpBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ بکار برده می شود
کدتوضیح
بلاک آخرین عناوین مطالب وبلاگ
<BlogPreviousItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPreviousItems items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostPic-> نمایش تصویر مطلب
<-PostThumbPic-> نمایش تصویر بندانگشتی مطلب
</BlogPreviousItems> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPreviousItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای نمایش مطلب تصادفی وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک نمایش مطلب تصادفی وبلاگ ▆▇█*جدید*█▇▆
<BlogRandItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogRandPosts items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PosPic-> نمایش تصویر مطلب
<-PostThumbPic-> نمایش تصویر بندانگشتی مطلب
</BlogRandPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogRandItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
این بلاک برای نمایش عناوین اخبار وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک عناوین اخبار وبلاگ ▆▇█*جدید*█▇▆
<BlogNewsItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogNewsPosts items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostPic-> نمایش تصویر مطلب
<-PostThumbPic-> نمایش تصویر بندانگشتی مطلب
</BlogNewsPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogNewsItemsBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش عناوین پربازدید ترین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک پربازدید ترین عناوین مطالب وبلاگ ▆▇█*جدید*█▇▆
<BlogHitItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogHitPosts items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
<-PostHit-> نمایش تعداد بازدید مطلب▆▇█*جدید*█▇▆
<-PostPic-> نمایش تصویر مطلب
<-PostThumbPic-> نمایش تصویر بندانگشتی مطلب▆▇█*جدید*█▇▆
</BlogHitPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogHitItemsBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب یک موضوع خاص بکار برده می شود
کدتوضیح
بلاک آخرین عناوین مطالب یک موضوع خاص
<BlogCategoryPostsBlock catid="شماره موضوع" items="10"> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCategoryPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryPostsTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostPic-> نمایش تصویر مطلب
<-PostThumbPic-> نمایش تصویر بندانگشتی مطلب▆▇█*جدید*█▇▆
<-CategoryPostsLink-> نمایش آدرس مطلب
</BlogCategoryPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCategoryPostsBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش عناوین صفحات جداگانه وبلاگ بکار برده می شود
کدتوضیح
بلاک عناوین صفحات وبلاگ
<BlogExtraPageBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogExtraPage> کد آغاز کننده چرخه
<-ExtraPageTitle-> نمایش عنوان صفحه
<-ExtraPageUrl-> نمایش آدرس صفحه
<-ExtraPageId-> نمایش شناسه صفحه
</BlogExtraPage> کد پایان دهنده چرخه
</BlogExtraPageBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش آرشیو وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک آرشیو وبلاگ
<BlogArchive> کد آغاز کننده چرخه
<-ArchiveTitle-> نمایش عنوان آرشیو
<-ArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو
</BlogArchive> کد پایان دهنده چرخهاین بلاک برای جستجو در عناوین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک جستجو در وبلاگ
<SearchBoxBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SearchBoxInput-> نمایش فیلد جستجو
<-SearchBoxSubmit-> نمایش دکمه جستجو
<SearchBoxSubmitValue= پویش > اختصاص نام برای دکمه جستجو
searchboxbtn کلاس دکمه جستجو
searchboxipt کلاس فیلد جستجو
</SearchBoxBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش نظرسنجی وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک نظرسنجی
<BlogPollBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-PollQuestion-> کد نمایش سوال نظرسنجی
<-PollSubmit-> کد نمایش دکمه ثبت نظر
<-PollResult-> کد دکمه نمایش نتایج نظر
<PollSubmitValue=ثبت> اختصاص نام برای دکمه ثبت نظر
<PollResultValue=نتایج> اختصاص نام برای دکمه نتایج نظرسنجی
<BlogPoll> کد آغاز کننده چرخه
<-PollAnswer-> کد نمایش گزینه ها
</BlogPoll> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPollBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش صفحات دیگر وبلاگ بکار برده می شود .
کدتوضیح
بلاک دیگر صفحات
<BlogNextAndPreviousBlock> کد آغاز کننده بلاک
</BlogNextAndPreviousBlock> کد پایان دهنده بلاک
pagination کلاس دربردارنده ی بلاک
current کلاس صفحه ی فعلیاین بلاک برای نمایش فرم ورود به وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای میهمانان وبلاگ قابل مشاهده است .
کدتوضیح
بلاک ورود اعضا به وبلاگ
<SignInBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SignInBlock-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignInBlock-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignInBlock-Button-> نمایش دکمه ورود
</SignInBlock> کد پایان دهنده بلاکاین بلاک برای نمایش لینک ها یا پیام های مخصوص اعضای وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای کاربران وبلاگ قابل مشاهده است .
کدتوضیح
بلاک پنل کاربری
<MemberBlock> کد آغاز کننده بلاک
هر محتوایی اینجا قرار گیرد تنها به اعضای وبلاگ نمایش داده می شود
</MemberBlock> کد پایان دهنده بلاکاین تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <SignUp> TAG </SignUp>
کدتوضیح
تگ های ثبت نام در وبلاگ
<SignUp-Form> کد آغاز فرم ثبت نام
<-SignUp-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignUp-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignUp-RePassword-> نمایش فیلد تکرار رمز عبور
<-SignUp-Email-> نمایش فیلد ایمیل
<-SignUp-Name-> نمایش فیلد نام و نام خانوادگی
<-SignUp-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-SignUp-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-SignUp-Button-> نمایش دکمه ثبت نام
</SignUp-Form> کد پایان فرم ثبت ناماین تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <SignIn> TAG </SignIn>
کدتوضیح
تگ های ورود اعضا
<SignIn-Form> کد آغاز فرم ورود
<-SignIn-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignIn-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignIn-Button-> نمایش دکمه ورود
</SignIn-Form> کد پایان فرم وروداین تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <Forget> TAG </Forget>
کدتوضیح
تگ های فراموشی رمز عبور
<Forget-Form> کد آغاز فرم فراموشی رمز عبور
<-Forget-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Forget-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Forget-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Forget-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Forget-Button-> نمایش دکمه یادآوری
</Forget-Form> کد پایان فرم فراموشی رمز عبوراین تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <Edit> TAG </Edit>
کدتوضیح
تگ های ویرایش مشخصات اعضای وبلاگ
<Edit-Form> کد آغاز فرم ویرایش مشخصات
<-Edit-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Edit-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Edit-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Edit-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Edit-Button-> نمایش دکمه ویرایش
</Edit-Form> کد پایان فرم ویرایش مشخصاتاین تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <SendPost> TAG </SendPost>
کدتوضیح
تگ های ارسال مطلب به وبلاگ توسط اعضا
<SendPost-Form> کد آغاز فرم ارسال مطلب
<-SendPost-Title-> نمایش فیلد عنوان مطلب
<-SendPost-Content-> نمایش باکس متن مطلب
<-SendPost-MoreContent-> نمایش باکس ادامه مطلب
<-SendPost-Tags-> نمایش فیلد تگ های مطلب
<-SendPost-Category-> نمایش فیلد موضوع مطلب
<-SendPost-Button-> نمایش دکمه ارسال مطلب
</SendPost-Form> کد پایان فرم ارسال مطلباین بلاک برای نمایش نظرات هر مطلب بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است .
کدتوضیح
بلاک نظرات مطلب
<CommentsBlock> کد آغاز کننده بلاک نظرات مطلب
<Comments> کد آغاز کننده چرخه نظرات ثبت شده
<-CommentAuthor-> نمایش نام نظردهنده
<CommentAuthorWebBlock> کد آغاز کننده وبسایت نظردهنده
<-CommentAuthorWeb-> نمایش وبسایت نظردهنده
</CommentAuthorWebBlock> کد آغاز پایان دهنده وبسایت نظردهنده
<-CommentDate-> نمایش تاریخ ثبت نظر
<-CommentTime-> نمایش ساعت ثبت نظر
<-CommentText-> نمایش متن نظر ثبت شده
<CommentReplyBlock> کد آغاز کننده پاسخ نظر
<-CommentReply-> نمایش پاسخ نظر
</CommentReplyBlock> کد آغاز پایان دهنده پاسخ نظر
<-CommentAuthorAvatarUrl-> نمایش آدرس تصویر نظر دهنده
</Comments> کد پایان دهنده چرخه نظرات ثبت شده
   
<CommentsPaginate> کد آغاز کننده بلاک صفحه بندی نظرات
<-CommentsPaginate-> نمایش لینک دیگر صفحات نظرات
comment_pagination کلاس دربردارنده ی بلاک
comment_pagination .current کلاس صفحه ی فعلی
</CommentsPaginate> کد پایان دهنده بلاک صفحه بندی نظرات
</CommentsBlock> کد پایان دهنده بلاک نظرات مطلباین بلاک برای نمایش فرم نظرگیری برای هر مطلب بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها در ادامه مطلب قابل مشاهده است .
کدتوضیح
بلاک ارسال نظر
<CommentsForm> کد آغاز کننده بلاک ارسال نظر
<-CommentAuthorField-> مقدار نام ، فیلد نام نظر دهنده
<-CommentWebField-> مقدار نام ، فیلد آدرس وبسایت نظر دهنده
<-CommentMailField-> مقدار نام ، فیلد ایمیل نظر دهنده
<-CommentContentField-> مقدار نام ، فیلد نظر
<-CommentPrivacy-> مقدار نام ، فیلد نظر خصوصی
<-CommentCaptcha-> مقدار نام ، فیلد تصویر امنیتی
<-CommentSecurityImageUrl-> نمایش آدرس تصویر امنیتی
<-CommentSubmit-> مقدار نام ، دکمه ثبت نظر
</CommentsForm> کد پایان دهنده بلاک ارسال نظر